ႏူိင္ငံေတြရဲ႔ code ေတြကုိသိခ်င္ရင္  http://www.thelist.com/ ကုိသြားေရာက္ၾကည္႕ႏုိင္ပါတယ္