ရွာေဖြလို႔ရသမွ် Free Hosting Site ေတြကို စုစည္းတင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ မိမိဘာသာမိမိ web site လုပ္လိုသူမ်ား အတြက္ေရာ၊ ကလိခ်င္ သူေတြေရာ၊ My SQL Server ရတဲ့ Free Hosting ရွာေဖြေနသူေတြေရာ ၊ စတဲ့အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ Free Hosting ရွာေဖြေနသူ ေတြအတြက္ အထူးရည္ရြယ္ပါတယ္။

789mb.com
freehostia.com
100webspace.net
Bravenet.com
gwgaming.net
web1000.com
zeeblo.com
zendurl.com
http://www.t35.com/


http://synced.org/
http://www.leadhoster.com/
http://www.ipdz.com/
http://www.ifastnet.com/
http://www.hp-h.us/
http://php-net.us/
http://www.awardspace.com/
http://atbhost.com/
http://www.789mb.com/
http://www.4000webs.com/http://3000mb.com/
http://www.12gbfree.com/
http://www.1111mb.com/
ffrhosting.com
Funpic.de
www.spooted.com
lxhost.com
lxhost.org
http://byondspeed.com
hostarcher.com

ohost.de
websamba.com
x10hosting.com
hostingzero.com
http://www.freehostinn.com/
http://www.drivehq.com/
http://www.gigcities.com
http://xoompages.com
http://www.4000webs.com/
http://www.tekcities.com/http://www.20mh.com/
http://www.t35.com/
http://www.tdotnetwork.com/
http://yurx.com/
http://altervista.org
http://5gbfree.com
http://ohost.de
http://netmind.ch
http://www.hostfreeweb.com/
http://www.100webspace.com/web_hosting/free_plan.html

http://www.1asphost.com/
http://www.250free.com/
http://www.3000mb.com/
http://signup.50megs.com/cgi-bin/path/signup
http://www.50webs.com/
http://angelfire.lycos.com/
http://www.atspace.com/
http://www.awardspace.com/
http://www.bravenet.com/
http://dhost.info/index.php?l=suhttp://www.domaindlx.com/
http://www.esmartstart.com/
http://www.fortunecity.com/
http://www.freedomainsite.com/free_hosting_details.htm
http://www.freehomepages.com/
http://freehostia.com/free_hosting.html
http://www.freewebpage.org/
http://www.freewebsites.com/
http://geocities.yahoo.com/home/
http://www.graffiti.net/

http://www.hostingisfree.com/
http://www.hp-h.us/
http://www.ifastnet.com/
http://www.mvhosted.com/
http://www.netfirms.com/web-hosting/web-hosting-basic/
http://www.propercomfy.co.uk/
http://www.psend.com/freehosting.php
http://www.sitepalace.com/
http://www.sphosting.com/
http://www.t35.com/http://www.tbns.net/site/
http://www.topcities.com/
http://www.tripod.lycos.com/
http://www1.websamba.com/
http://www.zendurl.com/
forums.sgc-hosting.com
www.sgc-hosting.com
http://www.12gbfree.com/
http://downthe.net
http://www.geekspeakers.net

http://www.newsit.es
http://www.000webhost.com/?id=689
http://www.freehostinn.com/
http://www.drivehq.com/
http://www.gigcities.com
http://xoompages.com
http://www.4000webs.com/
http://www.tekcities.com/
http://www.20mh.com/
http://www.t35.com/http://www.tdotnetwork.com/
http://yurx.com/
http://altervista.org
http://5gbfree.com
http://ohost.de
http://netmind.ch
http://www.hostfreeweb.com/
http://www.100webspace.com/web_hosting/free_plan.html
http://www.1asphost.com/
http://www.250free.com/

http://www.3000mb.com/
http://signup.50megs.com/cgi-bin/path/signup
http://www.50webs.com/
http://angelfire.lycos.com/
http://www.atspace.com/
http://www.awardspace.com/
http://www.bravenet.com/
http://dhost.info/index.php?l=su
http://www.domaindlx.com/
http://www.esmartstart.com/http://www.fortunecity.com/
http://www.freedomainsite.com/free_hosting_details.htm
http://www.freehomepages.com/
http://freehostia.com/free_hosting.html
http://www.freewebpage.org/
http://www.freewebsites.com/
http://geocities.yahoo.com/home/
http://www.graffiti.net/
http://www.hostingisfree.com/
http://www.hp-h.us/

http://www.ifastnet.com/
http://www.mvhosted.com/
http://www.netfirms.com/web-hosting/web-hosting-basic/
http://www.propercomfy.co.uk/
http://www.psend.com/freehosting.php
http://www.sitepalace.com/
http://www.sphosting.com/
http://www.t35.com/
http://www.tbns.net/site/
http://www.topcities.com/

http://www.tripod.lycos.com/
http://www1.websamba.com/
http://www.zendurl.com/


 အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ Free Hosting ရွာေဖြေနသူ ေတြအတြက္ အထူးရည္ရြယ္ပါတယ္